Zásady zpracování osobních údajů

 

náš Tyto zásady zpracování osobních údajů popisují v souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) všechny relevantní informace o zpracování Vašich osobních údajů, při využití našich uvedených webových stránek dostupných na www.pan-cze.org (dále jen „Webové stránky“) nebo související komunikaci s námi.

 

Kdo odpovídá za zpracování Vašich údajů?

Správcem osobních údajů je zapsaný spolek Physicians Association for Nutrition Czech Republic z.s., IČ: 09250662, se sídlem Velkopavlovická 4310/25, Židenice, 628 00 Brno, Česká republika (dále jen „Správce“ nebo „my“).

 

Jaké osobní údaje zpracováváme a pro jaké účely?

V případě přístupu na Webové stránky zpracováváme IP adresu Vašeho zařízení jako nezbytnou součást elektronické komunikace se serverem, na kterém je umístěna Webová stránka.

Vaše základní kontaktní údaje a emailovou adresu zpracováváme pro účely komunikace s Vámi v případě, že se na nás obrátíte prostřednictvím elektronického kontaktního formuláře umístěného na Webových stránkách.

Pokud se přihlásíte k odběru newsletteru prostřednictvím formuláře na Webových stránkách, je účelem zpracování možnost rozesílání těchto newsletterů do Vaší emailové schránky.

V případě, že využijete dárcovský formulář na Webových stránkách a poskytnete nám finanční příspěvek, je účelem zpracování Vašich údajů v rozsahu základních identifikačních údajů jako jméno a příjemní, a čísla bankovního účtu, řádné přijetí Vašeho příspěvku jako daru.

 

Cookies

V případě, že navštívíte Webové stránky, ukládáme ve Vašem zařízení tzv. cookies, obsahující technické informace nezbytné pro komunikaci Vašeho zařízení se serverem, na kterém jsou Webové stránky umístěny. Cookies obsahují pouze IP adresu, neukládáme v nich žádné další osobní údaje.

 

Jaký je právní základ pro zpracování Vašich údajů?

Vaši IP adresu a kontaktní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu, kterým je řádné zpřístupnění Webových stránek pro Vás a komunikace s Vámi.

Pod náš oprávněný zájem spadá také komunikace s Vámi v případě, že se na nás obrátíte prostřednictvím kontaktního formuláře.

Na základě Vašeho výslovného souhlasu uděleného při přihlášení se k odběru newsletteru na Webových stránkách Vám budeme příležitostně zasílat emailové zprávy, abychom Vás informovali o novinkách týkajících se naší činnosti.

Právním základem zpracování údajů v případě poskytnutí daru je plnění darovací smlouvy mezi Vámi a Správcem.

 

Jak dlouho osobní údaje uchováváme?

V případě údajů zpracovávaných z důvodu komunikace Vašeho zařízení se serverem během návštěvy Webových stránek jsou tyto údaje zpracovávány pouze po dobu trvání spojení se serverem. Cookies jsou automaticky vymazány z Vašeho zařízení po 30 dnech, neobsahuje-li Váš prohlížeč jiné nastavení.

Základní identifikační údaje a e-mailová adresa jsou zpracovávány po dobu trvání našeho oprávněného zájmu, tedy dokud je Vaše komunikace s námi relevantní.

Kontaktní údaje sloužící pro zasílání newsletteru zpracováváme po dobu 2 let od Vašeho přihlášení se k odběru newsletteru, pokud se z jeho odběru neodhlásíte dříve, resp. neodvoláte souhlas se zpracováním Vašich údajů pro tento účel.

 

Komu Vaše údaje předáváme?

Správce předává osobní údaje pouze zpracovatelům osobních údajů, kteří poskytují Správci služby nezbytné s provozem Webových stránek a plněním účelů zpracování osobních údajů uvedených výše. Správce má uzavřenou řádnou smlouvu o zpracování osobních údajů v souladu s článkem 28 GDPR se všemi zpracovateli. Zpracovatelé osobních údajů jsou společnosti The Rocket Science Group LLC (provozuje náš newsletter, služba se jmenuje Mailchimp) a Automattic Inc. (provozuje náš redakční systém WordPress, také náš analytický nástroj Jetpack a další nástroje/aplikace/pluginy), z nichž někteří mají sídlo mimo území Evropského hospodářského prostoru (Mailchimp – USA). Zpracování těchto údajů se řídí kapitolou V. GDPR, zejména využitím standardních doložek o ochraně osobních údajů.

 

Jaká máte práva?

Dle GDPR máte právo:

  • Odvolat kdykoliv souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů zpracovávaných na základě souhlasu. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
  • požadovat od Správce přístup k osobním údajům dle článku 15 GDPR
  • na opravu osobních údajů dle článku 16 GDPR
  • na výmaz protiprávně zpracovávaných osobních údajů dle článku 17 GDPR
  • na omezení zpracování osobních údajů za podmínek uvedených v článku 18 GDPR
  • na přenositelnost osobních údajů dle článku 20 GDPR
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle článku 21 GDPR

 

Správce Vás tímto informuje, že k profilování ani automatickému rozhodování na základě výše uvedených osobních údajů ve smyslu GDPR docházet nebude.

Máte rovněž právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, včetně případného profilování, z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace. Právo kdykoliv vznést námitku z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace Vám náleží i v případě zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně případného profilování s tím souvisejícího.

Pokud zpracování Vašich osobních údajů porušuje některé ustanovení GDPR, můžete se obrátit na Správce za účelem sjednání nápravy. Dále máte možnost obrátit se na kontrolní orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Tyto zásady může Správce v případě potřeby průběžně aktualizovat. Prosím věnujte pozornost jejich aktuálnímu znění, které naleznete vždy na odkazu ZDE.